Privacy

Úvod

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúva pri poskytovaní služieb osobné údaje podnikateľ Bc. Ondrej Balko, s miestom podnikania Pod Horou 176/11, 95101 Štitáre, IČO: 45 261 679, zapísaný v živ. reg. Okresného úradu Nitra pod č. 430-36821 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov sa Prevádzkovateľ riadi primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na jednotlivých online weboch Prevádzkovateľa a v mobilných aplikáciách.

Kontaktné údaje

Nakoľko prevádzkovateľ nemá povinnosť mať ustanovenú zodpovednú osobu, v prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete Prevádzkovateľa kontaktovať písomne na adresu miesta podnikania Prevádzkovateľa: Pod Horou 176/11, 95101 Štitáre alebo e-mailom na ondrej.balko@gmail.com.

V nasledujúcom texte Vám poskytneme informácie o spôsobe, rozsahu, účele a dobe spracovania Vašich osobných údajov. Tieto informácie sú prístupné na webovej stránke www.balky.sk (ďalej len „Webstránka“) a môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť.

Náš záväzok voči ochrane súkromia

Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Je našim cieľom a zámerom realizovať naše aktivity takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby a produkty;
 • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Ak ste náš zmluvný partner, spotrebiteľ, výherca súťaže, zaregistrovaný používateľ alebo návštevník našich webstránok, môžeme o Vás spracúvať osobné údaje na nasledovné účely:

Účel

Právny základ

Vysvetlenie

Používateľský účet (registrácia)

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Pri vytvorení používateľského účtu akceptujete všeobecné podmienky poskytovania služieb, čím medzi nami dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, pričom určité spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie tohto zmluvného vzťahu. Ide najmä o vytvorenie užívateľského účtu (login), nevyhnutná komunikácia. Svoje členstvo môžete v súlade so všeobecnými podmienkami poskytovania služieb kedykoľvek zrušiť, čím dôjde k ukončeniu spracúvania Vašich osobných údajov

Zasielanie marketingovej komunikácie

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Pri zasielaní marketingovej komunikácie sa spoliehame primárne na Váš predchádzajúci súhlas. Marketingová komunikácia sa môže týkať produktov a služieb Prevádzkovateľa alebo obchodných partnerov Prevádzkovateľa. Súhlas so zasielaním newslettra získavame napr. prostredníctvom našich Webstránok alebo prostredníctvom papierových formulárov. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom našich Webstránok, ktorí môžu byť prípadnými zákazníkmi našich obchodných partnerov. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov Webstránok pri ich používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní (napr. Google Analytics); rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas.

Organizovanie spotrebiteľských súťaží

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Naše spotrebiteľské súťaže sa riadia zmluvnými podmienkami a/alebo štatútom súťaže, ktorá má záväzný resp. zmluvný charakter. Zapojením sa do súťaže akceptujete príslušné zmluvné podmienky a/alebo štatút danej súťaže, pričom všetko spracúvanie nevyhnutné na účely organizovania spotrebiteľských súťaží prebieha na právnom základe plnenia zmluvy.

Zvyšovanie povedomia o Webstránkach v online prostredí

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR príp. čl. 9 ods. 2 písm. e) GDPR

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) spoliehame sa na náš oprávnený záujem spočívajúci vo zvyšovaní povedomia o Webstránkach v online prostredí. Rovnako bude môcť dochádzať k určitému spracúvaniu údajov pri interakciách s ikonami a zásuvnými modulmi (plug in) sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Youtube, ktoré sú integrované do nášho webu

Ostatné účely:

Účel

Právny základ

Vysvetlenie

Plnenie rôznych zákonných povinností

Splnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Ide napr. o spracúvanie osobných údajov v pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, vybavovanie reklamácií, a pod.

Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda)

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ak ide o fyzické osoby

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie rôznych zmlúv uzatvorených s fyzickými osobami ako napr. kúpno-predajné zmluvy, licenčné zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne / príkazné zmluvy, zmluvy so spotrebiteľmi (napr. predaj tovaru v rámci e-shopu), zmluvy o inzercii a pod.

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr).

Sprostredkovanie predaja (E-shop)

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR ak ide o fyzické osoby

Vyplnenie údajov pri nákupe v online obchode (e-shope), ktorý však nie je našim e-shopom, ale je prevádzkovaný iným prevádzkovateľom ku ktorému si môžete osobné údaje poskytnuté na našich Webstránkach preniesť

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Dôvernosť Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a zaviedli sme pravidlá na zabezpečenie toho, aby Vaše údaje boli zdieľané iba s preverenou treťou stranou. Používame aj subdodávateľov, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše služby a títo subdodávatelia pre nás môžu spracúvať Vaše osobné údaje. Zabezpečujeme, aby výber našich subdodávateľov a spracúvanie osobných údajov u našich subdodávateľov boli v súlade s GDPR.

Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje "nepredávame" tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne osoby, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú na inom zmluvnom základe a sú zaviazané dodržiavať zásady ochrany osobných údajov a ktoré s nimi potrebujú pracovať aby naplnili účel spracovávania. Údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. Na prevádzku našej internetovej stránky používame webhostingovú spoločnosť Hetzner Finland Oy, Huurrekuja 10, 04360 Tuusula, Finland, ktorá prípadné osobné údaje získané prostredníctvom webu uchováva na svojom serveri. Garancie ochrany osobných údajov sme u webhostingovej spoločnosti preverili a táto nám poskytla ubezpečenie, že ich dodržiava. Údaje sú pravidelne zálohované, aby sa v prípade bezpečnostného incidentu zabezpečila ich dostupnosť. Kategórie príjemcov Vašich osobných v závislosti od účelu sú:

 • prepravné, kuriérske a poštovné spoločnosti;
 • profesionálni poradcovia (napr. advokáti);
 • exekútori, notári, súdy, advokáti, prekladatelia;
 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google);
 • poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácii;
 • poskytovatelia nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics);
 • poskytovateľov cloudových alebo hostingových služieb;
 • poskytovatelia nástrojov pre optimalizáciu webu;
 • externí dodávatelia IT služieb (webhosting, správa serverov);
 • poskytovatelia služieb v oblasti IT bezpečnosti;
 • prevádzkovateľ a údržba serveru;
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí;
 • dodávateľ účtovníckych služieb;

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

Prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Spoločnosti, ktoré sú certifikované podľa mechanizmu ochrany súkromia EÚ a USA (EU-US Privacy Shield) schváleného Komisou (EÚ) sa však považujú za podniky, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania GDPR. V podmienkach Prevádzkovateľa dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie:

 1. prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram atď.),
 2. OTT služby (WhatsApp/Facebook)
 3. bezpečnostné služby (Cloudflare)
 4. webová analytika a implementácia SDK do webstránok Prevádzkovateľa (Add this, Facebook, Google)
 5. poskytovateľov štatistických analýz (Google). Vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, ktorou sa zaviedol tzv. Privacy Shield. Overenie certifikácie príjemcu údajov je možné tu: (URL: https://www.privacyshield.gov/list).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určuje Prevádzkovateľ prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Vytvorenie používateľského účtu (registrácia)

Počas trvania registrácie, nie však dlhšie ako 3 roky od posledného prihlásenia a/alebo inej interakcie registrovanej dotknutej osoby.

Vybavenie žiadosti/dopytu (kontaktný formulár)

Do vybavenia Vášho dopytu/žiadosti

Zasielanie marketingovej komunikácie

Až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo vyznačenia „odhlásiť“ z newsletteru alebo odvolania udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Cielenie a personalizácia obsahu a reklamy

Až do podania oprávnenej námietky proti spracúvaniu.

Zvyšovanie povedomia o Webstránkach v online prostredí

Až do podania oprávnenej námietky proti spracúvaniu

Organizovanie spotrebiteľských súťaží

Do riadneho ukončenia súťaže. Osobné údaje výhercu môžu byť spracúvané dlhšie aj pri zverejnení jeho fotografie a na daňové účely

Plnenie rôznych zákonných povinností

Do uplynutia príslušnej zákonnej lehoty pre uchovávanie osobných údajov podľa internej politiky.

Plnenie zmluvných záväzkov (zmluvná agenda)

Do ukončenia zmluvy a uplynutia ochrannej retenčnej doby spravidla ešte 3 roky po ukončení zmluvy

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

10 rokov

Sprostredkovanie predaja (E-shop)

Spracúvame len do vybavenia Vašej objednávky. Následne sú archivované pre prípad daňovej kontroly po dobu maximálne 10 rokov od uskutočnenia zdaniteľného plnenia

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom zaslania emailu na adresu: ondrej.balko@gmail.com.

Ako o Vás získavame osobné údaje / aké údaje získavame?

Všetky osobné informácie, ktoré zbierame, sa týkajú poskytovania a zlepšovania našich služieb a ich funkcie spadajú do troch hlavných kategórií:

 • Informácie, ktoré nám poskytujete
 • Informácie, ktoré zbierame automaticky
 • Informácie, ktoré získavame od tretích strán

Ktoré osobné informácie zhromažďujeme:

Bez registrácie

Keď navštívite našu stránku, štandardne ukladáme nasledovné údaje:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) počítača, s ktorým sa pripájate
 • Webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili (odkaz)
 • Stránky, ktoré z našej web stránky navštívite
 • Dátum a čas návštevy
 • Typ nastavenia prehliadača
 • Operačný systém

Tieto údaje používame na štatistické účely bez odkazu na jednotlivcov.

Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej web stránke: spracovávame Vaše meno a priezvisko a emailovú adresu. Účelom spracovávania je vybavenie Vašej žiadosti/dopytu.

S registráciou

Používame len osobné údaje, ktoré nám aktívne poskytnete (napr. kontaktné údaje na registráciu -mailová adresa a heslo. Máte však možnosť dodatočne doplniť ďalšie osobné údaje, ako napríklad Vaše meno a priezvisko, dodacia, fakturačná adresa, telefónne a mobilné číslo.

Poskytujeme bezplatnú registráciu.

Ďalej nám odovzdávate informácie:

 • ktoré sú potrebné na zapojenie sa do súťaže, jej spravovanie a vyhodnotenie súťaže, ktorú organizujeme – napríklad meno, priezvisko, bydlisko, fotografia
 • informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad fotografie, príspevky, komentáre

Ak sa rozhodnete využiť registráciu pomocou niektorej zo sociálnych sietí (Facebook, Google+, LinkedIn, ...), tieto siete nám poskytnú Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im vyhovieme, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy;
 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane profilovania;
 • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (URL: www.dataprotection.gov.sk). V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom na Vás?

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 1a 4 Nariadenia GDPR.

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pre zákazníka pohodlnejšie.

Existuje viacero druhov Cookies. My využívame len tie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie web stránky. Používame tiež Cookies, ktoré evidujú údaje o návštevnosti našej web stránky čo sa týka celkového počtu zákazníkov a vďaka Cookies tiež vieme, či ste už našu stránku navštívili. Podľa tohto vieme čo Vás najviac zaujíma a následne Vám môžeme v newsletteri ponúkať také služby, ktoré si myslíme že by Vás oslovili. Štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Aby ste o Cookies vedeli, používame notifikáciu vo forme pop-up okna. Ak si neželáte, aby sme Cookies používali, máte možnosť ich používanie obmedziť nastavením Vášho internetového prehliadača. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies. Chceme Vás však upozorniť, že to môže ovplyvniť niektoré funkcie internetovej stránky a nebude ju možné plnohodnotne používať.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa vlastného uváženia – podrobnosti sú uvedené napr. na www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Google Analytics

Používame analytický softvér "Google Analytics", službu na účely webovej analýzy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics využíva sledovací súbor (tracking cookie) na opakovanú identifikáciu používateľa, ktorý naše webové stránky v minulosti už navštívil. Pri tomto cookies ide o malý textový súbor, ktorý bude uložený vo Vašom počítači a umožňuje analýzu priebehu návštev našich webových stránok. Informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte. Ukladaniu súborov cookies môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade sa eventuálne nebudú dať využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Podrobnejšie informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

Google ASdSense

Používame reklamný softvér "Google AdSense", službu na účely zobrazovania personalizovanej a nepersonalizovanej reklamy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google AdSense využíva sledovací súbor (tracking cookie) na opakovanú identifikáciu používateľa, ktorý naše webové stránky v minulosti už navštívil. Pri tomto cookies ide o malý textový súbor, ktorý bude uložený vo Vašom počítači a umožňuje analýzu návštev našich webových stránok. Informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Používateľské profily vytvorené službou Google AdSense sú anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte. Ukladaniu súborov cookies môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade sa množstvo reklám nezníži, ale budú menej relevantné tomu, čo vás zaujíma. Podrobnejšie informácie o Google AdSense a ochrane osobných údajov nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook Youtube, Instagram, Twitter) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môže Prevádzkovateľ využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Prevádzkovateľ implementoval všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

Za účelom zaistenia dôveryhodnosti a integrity neustále pracujeme, aby sme vaše osobné údaje chránili. Prijímame a vykonávame všetky potrebne technické a organizačné opatrenia proti strate, poškodeniu, zneužitiu osobných údajov, nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov. Vaše údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Pokiaľ chcete vedieť viac o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na ondrej.balko@gmail.com. K Vašim osobným údajom pristupujú len tie osoby, ktoré na to majú od prevádzkovateľa povolenie a boli o zásadách spracúvania osobných údajov poučené.

Zmeny podmienok zásad ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Prevádzkovateľ stránky www.balky.sk

Valid from:
11/28/2021
Version:
1.0.0